Wyjaśnienie nazewnictwa stosowanego w regulaminie serwisu z atrakcjami, noclegami i restauracjami  atrakcje.info.pl
 
Regulamin – jest to obecny dokument wraz z załącznikami, jeśli takowe istnieją.
Portal – jest to serwis internetowy dostępny pod domeną atrakcje.info.pl i adresem https://atrakcje.info.pl/. Jest to platforma internetowa, na którą składa się wiele elementów w tym cały pakiet usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznym.
Użytkownik – czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie.
Redakcja portalu – podmiot, który zajmuje się prowadzeniem portalu – ., będący jednocześnie właścicielem Portalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień.
Materiał – informacje które są zamieszczane na portalu.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
 1. Regulamin określa zasady oraz sposób w jaki należy korzystać z serwisu internetowego atrakcje.info.pl
 2. Portal jest o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym.
 3. Korzystanie z serwisu wiąże się z akceptacją regulaminu.
 4. Za sprawy techniczne oraz za działanie serwisu odpowiedzialni są pracownicy.
 5. Materiały na łamach serwisu są publikowane przez pracowników portalu oraz przez osoby trzecie, które współpracują z portalem oraz inne osoby, które dodają materiały w celach informacyjnych lub promocyjnych.
 6. Serwis oferuje dodawanie ogłoszeń bezpłatnych oraz płatnych wyszczególnionych poniżej.
  1. Atrakcje Dodanie Bezpłatne - atrakcje darmowe za skorzystanie z których nie jest pobierana żadna opłata od turysty np. park, rynek, pomnik.
  2. Atrakcje Dodanie Płatne - atrakcje gdzie pobierana jest opłata od turysty umożliwiająca skorzystanie z atrakcji np. muzeum, paintball, kino.
  3. Noclegi Dodanie Płatne - możliwość dodania noclegu znajdującego się w pobliżu określonej atrakcji.
  4. Restauracje Dodanie Płatne - możliwość dodania restauracji, pizzerii, baru znajdującego się w pobliżu atrakcji.
 
 
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania materiałów o tematyce atrakcji w Polsce (płatnych lub darmowych), noclegów oraz restauracji.
 2. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać zgromadzonych w serwisie materiałów w celach komercyjnych.
 3. Zabronione jest zamieszczane w portalu materiałów, komentarzy, zdjęć itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub przyjętą zasadą dobrych obyczajów. Zabrania się naruszać praw autorskich osób trzecich. Zaznacza się też, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, i jego funkcjonalności do celów o charakterze odbiegających od tematyki serwisu.
 5. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczanych na łamach portalu na własną odpowiedzialność.
 6. Portal podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z ogólnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, w celu ochrony interesów użytkownika i osób trzecich.
 7. Użytkownik dodają materiał stwierdza, iż posiada wszystkie prawa autorskie i zgadza się na publikacje ich w serwisie.
 8. Konto oraz materiały użytkownika mogą zostać usunięte z portalu w przypadku kiedy zamieszczane informacje są sprzeczne z tematyką serwisu lub naruszają zasady panujące w serwisie.
 9. Jeśli będzie konieczne bez podania przyczyn redakcja portalu ma prawo usunąć ogłoszenie.
 10. Usunięcie konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 11. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 
 
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 
 1. Redakcja portalu www.atrakcje.info.pl postara się prezentować aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym informacje i dane. Redakcja portalu nie odpowiada za skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkowników.
 2. Redakcja  postara się zapewnić prawidłowe działanie portalu. 
 3. Redakcja portalu nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego dostępu Użytkowników do portalu. Redakcja portalu www.atrakcje.info.pl nie odpowiada za szkody, które wynikają z zakłócenia ciągłości dostępu Użytkowników. 
 4. W celu wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 5. Redakcja portalu www.atrakcje.info.pl ma prawo do: redagowania, usuwania materiałów (w tym wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego).
 6. Zasoby Portalu, są redagowane i zbierane starannie, w celu zapewnienia aktualności, rzetelności. Materiały znajdujące się na stroniete nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności Redakcji. Portal www.atrakcje.info.pl nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Redakcja portalu nie odpowiada za prawdziwość zamieszczonych treści.
 8. Redakcja portalu nie ponosi  odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 9. Portal nie odpowiada za działania osób trzecich, za szkody, które powstały w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub jego zasobów danych.
 10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które wynikają z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 11. Bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, redakcja zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia, wycofania lub przerwania dowolnej funkcji  Portalu.
 12. Redakcja portalu www.atrakcje.info.pl może wprowadzić w każdym czasie zmiany w zawartości portalu, dokonywać zmian oraz wycofać poszczególne jego elementy. 
 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z portalu Materiału bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika  Regulaminu albo przepisów prawa, 
  2. zablokowania Profilu Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego  Materiałów, w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Portalu.
 

§4. PRAWA  AUTORSKIE
 
 1. Prawa do treści umieszczonej w opisach atrakcji, noclegów i restauracji, należą do Redakcji portalu lub innych podmiotów z którymi zawarto stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, zawate w pkt 1 podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Wykorzystanie materiałów przez inne podmioty, serwisy oraz osoby prywatne są zabronione.
 4. Bez zgody redakcji zabronione jest również rozpowszechnianie treści zawartych w opisach atrakcji, restauracji i noclegów oraz zdjęć dodanych przez użytkowników AtarakcjewPolsce.PL
 5. Zdjęcia zamieszczane w serwisie mogą pochodzić jedynie z trzech źródeł:
  a) prywatne archiwa autorów oraz użytkowników strony, którzy zamieszczając je w serwisie zgadzają się na nieodpłatną publikację na stronie atrakcje.info.pl. Zdjęcia te nie mogą być wykorzystywane na innych stronach i serwisach bez wcześniejszej zgody autorów.
  b) zdjęcia udostępnione do użytku publicznego na zasadach pubilc domain (publiczna domena).
  c) zdjęcia udostępnione w zasobach internetu na licencji Creative Commons w tym: Creative Commons Attribution 2.0 Generic License, Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License oraz Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic License. Twórcy portalu uznają w tym przypadku, autorstwo zdjęć przez ich prawowitych autorów oraz nie roszczą żadnych praw autorskich do tych zdjęć.
 6. Właściciele serwisu atrakcje.info.pl nie odpowiadają za zdjęcia, treści oraz materiały nadesłane przez użytkowników serwisu, którzy publikując materiały na łamach serwisu zgadzają się na warunki korzystania ze strony, oraz treść niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia udukumentowanego naruszenia praw autorskich, właściciel serwisu zobowiązuje się do usunięcia materiałów z serwisu po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. 
 
 
§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
 1. W zamieszczonych materiałach mogą być zawate dane osobowe, o ile zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów potrzebnych na dodanie materiału.. Oświadczenie to jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Redakcja portalu zobowiązuje się nie naruszać prawda użytkowników do ochrony danych osobowych i stosuje zapisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy dodają w portalu atrakcje, noclegi oraz restauracje sami decydują o podaniu swoich danych osobowych, które mają zostać zamieszczone w serwisie, takich jak imie, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego czy adres. Dane te są widoczne dla wszystkich, którzy odwiedzają portal i nie podlegają polityce prywatności. 
 4. Administracja serwisu atrakcje.info.pl by świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie używa plików cookies. Pliki cookies to informacje zapisane przez serwer na komputerach użytkowników stosowane do zbierania informacji na temat ruchu w serwisie, preferowanej treści czy dostosowania reklam wyświetlanych w portalu zgodnych z zainteresowaniami odwiedzającego.
 

§6. PŁATNOŚCI
 
 1. Użytkownik, który dodaje lub promuje płatną atrakcję, nocleg lub restauracje w serwisie akceptuje fakt, iż opłata jest pobierana z góry za określony w cenniku okres czasu.
 2. Opłata za dodanie obiektu jest pobierana za pomocą płatności online SMS lub przelewów internetowych online.
 3. Przelewy online w serwisie są obsługiwane przez firmę DotPay.pl.
 4. Firma DotPay.pl obsługuje również płatności SMS. Regulamin świadczenia usług znajduje się pod linkiem: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium  jeśli wystąpiły by jakieś problemy z usługą reklamacje należy zgłaszać na: http://www.dotpay.pl/reklamacje/  Usługa SMS jest dostępna w sieciach komórkowych T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 
 1. Wszystkim użytkownikom przysługuje prawo do reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na wskazany adres.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji),
  2. opis problemu, który jest podstawą złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. Czas odpowiedzi na reklamacje wyniesie maksymalnie 2 tygodnie.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 4. w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga specjalistycznych wiadomości lub wynika to z innych zdarzeń losowych tj. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.
 6. Rozpoznanie reklamacji Użytkowników może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża czas rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku całkowitego uwzględnienia reklamacji  należna kwota  zostanie wpłacona Użytkownikowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego. Wpłacenie kwoty nastąpi  w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie jedynie część opłaty za wykonanie Usługi.
 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Przedstawiony na tej stronie regulamin jest traktowany jako umowa pomiędzy zarejestrowanym użytkownikiem a administracją serwisu i obowiązuje od dnia publikacji w serwisie atrakcje.info.pl
 2. Opublikowane w serwisie informacje będą automatycznie usuwane lub deaktywowane w momencie kiedy przestaną być aktualne lub wygaśnie czas na jaki zostały dodane (płatne atrakcje, noclegi, restauracje), chyba że redakcja postanowi inaczej.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i poinformowanie użytkowników o tym fakcie na 7 dni przed zmianą.
 4. W innych sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują powszechne przepisy prawa.